waterwikipedia
Name of artefact
Termes Sant Miquel
Abstract
Public baths located in the lower part of the city, the port area. Built in the late s.II AD and remained in use until s.V AD. The part known corresponding to the frigidarium, a columnate space with a natatio decorated with mosaics, and the caldarium dom
Location
 
Dating
 
General
features
Relationship
 
Present
context
Artefact
description
Virtual
tour
Documentation
 
Biblio
 
Sitography
 
Author
 
Wiki
 
Country: Spain
Region: Catalunya
District: Tarragona
Municipality: Tarragona
Century: 3
Year:
Age: epoca romana
Typology of artefact: thermae
Related items: frigidarium, caldarium, tepidarium, pool,bathtub
Category of use: playful use
Technical function: distribution
Relationship with other artefacts and elements related to water:

Hydrological and morphological aspects:
El conjunt s'alimentava a través de la xarxa hidraulica urbana
Landscape aspects:
Entorn urbà. Desnivell important en direcció a la platja
Architecture: Termes públiques situades a la part baixa de la ciutat, a la zona portuària. .La part coneguda correspon al frigidarium un espai columnat, amb una natatio decorada amb mosaic, i al caldarium presidit per dos grans absis i amb banyeres als laterals i extrems. També disposava d'una palestra Sembla que l’edifici presentava una estructura simètrica amb espais separats per homes i dones.
Materials used: Pedra lligada amb morter, tegula
Building Technique: Opus caementicium i opus vitatum per les estructures Paviments d'opus signinum i opus tessellatum
Transformations: El primer període s'estableix una urbanització de la ciutat retallant el subsòl rocós per establir l'arquitectura alt imperial relacionada amb el port. Posteriorment es produeix un engrandiment del recinte termal observat en les retallades en els murs
Present state: inactive
Ownership: no
Ties: no
Accessibility: yes
Usability: no
State of preservation: ruin
Virtual Tours of the water artefacts:
Playful use (Ludico)
Documentation (photo, iconography, cartography, functional diagram of the artefact etc.):
Macias, J. Mª, 2004; "Les termes públiques de l'àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona" a Sèrie Documenta, 2, ICAC, 2004. Mar, R., 2000; Las termas imperiales, a Termas romanas en el occidente del imperio: II Coloquio internacional de arqueologia en Gijón, Gijón 1999,15-21.
Name: Lluís
Surname: Palahí Grimal
Institution affiliation: Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria (Universitat de Girona)
Email:
Nome:
Testo: